Algemene Voorwaarden

Op deze website treft u informatie aan over de voedingssupplementen en verzorgingsproducten van Paard en Zorg. Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Paard en Zorg
Hs. Stevensweg 7
7991 RN DWINGELOO
T. 0521 - 59 40 80
F. 0521 - 59 07 72
E.
info@paardenzorg.nl

Algemeen
Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Door te bestellen bij Paard en Zorg gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden vallen onder het Nederlands recht. De voorwaarden kunnen zonder aankondiging wijzigen. Zowel de inhoud van de website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Paard en Zorg zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Paard en Zorg kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard en/of juistheid van de informatie die geleverd wordt bij de producten. Paard en Zorg is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. De informatie op de site van Paard en Zorg is geen vervanging van/voor adviezen van een dierenarts. U moet altijd een dierenarts raadplegen wanneer u zich zorgen maakt over de gezondheid van uw dier(en).

Productinformatie
Paard en Zorg doet er alles aan om in de webshop de laatst beschikbare informatie over een product te vermelden. Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld, waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website afwijkt van de informatie die u op of bij het product aantreft. Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.

Aansprakelijkheid
Paard en Zorg aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door Paard en Zorg had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen. Paard en Zorg is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Paard en Zorg is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van de door haar geleverde producten, indien blijkt, dat afnemer, c.q. gebruiker/consument: a. zich niet heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften; b. aan het product andere producten heeft toegevoegd, welke de beoogde werking van het product van leverancier tenietdoet; c. voor het product van leverancier allergisch is, dan wel allergisch reageert; d. het product niet op de voorgeschreven wijze heeft bewaard, dan wel het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het bedoeld is; e. een niet-consumptief product heeft ingenomen.

Geldigheid
Elke afwijking van onderstaande verkoopvoorwaarden is slechts van kracht indien en nadat dit door ons schriftelijk zal zijn bevestigd. Een dergelijke afwijking geldt slechts eenmalig. Onze offertes zijn vrijblijvend. Indien na het plaatsen van de order in de bestelling wijzigingen worden aangebracht, blijven de onderhavige verkoopvoorwaarden van toepassing. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op annulering, verandering van de betalingsvoorwaarden, korting of schadevergoeding.

Totstandkoming en acceptatie van de overeenkomst
Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons beoordeeld en verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren op grond van bijvoorbeeld de hoogte van uw besteding van uw bestelling, openstaande facturen of uw betalingsgedrag in het verleden. Paard en Zorg zal hierover dan contact met u opnemen (uiterlijk binnen 7 werkdagen). Als u in het verleden niet of te laat aan uw betalingsverplichting heeft voldaan, accepteert Paard en Zorg de betaalwijze "doorlopende machtiging" niet. In dat geval accepteert Paard en Zorg alleen vooruitbetaling. Ook als er onder een andere naam of adres besteld wordt en Paard en Zorg heeft gegronde redenen om aan te nemen dat het om dezelfde persoon gaat, heeft Paard en Zorg het recht om uw bestelling te weigeren.

Bestellen/Bezorgen

Afleveradres
Als afleveradres hanteren wij het adres dat u opgeeft bij uw bestelling. Als u uw bestelling op een ander adres geleverd wilt hebben, kan dat ook. U dient dit dan wel direct bij uw bestelling te vermelden. Zodra uw bestelling bij ons binnen is, ontvangt u hiervan een bericht per e-mail. Vermelding van uw e-mail adres bij de bestelling is hiervoor noodzakelijk.

Nalevering
Indien wij een product dat op deze website staat na moeten leveren, berekenen wij uiteraard geen extra verzendkosten. Voor nalevering van producten die wij op uw verzoek bij één van onze leveranciers bestellen, berekenen wij de kosten voor standaardverzending. Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een product denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.

Betalen

Prijzen
Alle genoemde prijzen op deze website zijn in euro's en inclusief 21% of 6% BTW, afhankelijk van het product. Type- en invoerfouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw emailbevestiging vermeld staat. Niet bij de prijs zijn inbegrepen:

  • Speciale invoerrechten en/of overige belastingen en heffingen
  • Speciaal verpakkingsmateriaal en/of emballage
  • Bezorging en verzekering

Paard en Zorg garandeert dat de prijzen binnen de hiervoor genoemde looptijd niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbiedingen. Indien deze kostprijzen door prijsstijging van materialen, onderdelen fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen etc. verhoogd worden, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de prijzen. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen. Voor de gevolgen van drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Betaling
Vooruitbetaling
Dit houdt in dat u vooraf een betalingsopdracht bij de bank indient en zo uw bestelling vooraf betaalt. Zodra de betaling bij Paard en Zorg binnen is zetten wij u bestelling in werking.

Online betalen
U kunt op onze site online betalen met Ideal; u rekent hiermee af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Als u al internet bankiert kunt u eenvoudig uw bestelling online afrekenen bij uw eigen bank (Postbank, ABN AMRO, ING, SNS of Rabobank). Wij zullen uw bestelling altijd aanvaarden en uitvoeren. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact met u opnemen over eventuele terugstorting van het bedrag op uw rekening. Uiteraard kunt u bij het uitblijven van een levering altijd contact met ons opnemen en verzoeken om het bedrag terug te storten; wij zullen binnen 2 werkdagen gehoor geven aan dit verzoek.

Bezorgkosten
De verzend- en administratiekosten bij bestellingen tot € 25,00 binnen Nederland bedragen € 7,50.
Wanneer u een bestelling plaatst van meer dan € 25,00 bedragen deze kosten slechts € 3,25.
Bestellingen voor een bedrag vanaf € 100,00 binnen Nederland worden gratis bezorgd.
Uw bestelling wordt, mits voorradig, binnen 2 werkdagen bij u afgeleverd.

Eigendomsvoorbehoud
Indien en zolang de betaling van de geleverde producten niet volledig heeft plaatsgevonden, behouden wij ons de eigendom voor van de geleverde goederen. Eerst na volledige betaling vindt de juridische levering van de goederen plaats. Wij zijn gerechtigd de geleverde producten terug te nemen, gelijk de koper verplicht is deze franco aan ons te retourneren, indien zich één der gevallen voordoet van niet nakomen van de betalingsverplichting van de koper. Bovendien zal de koper vanaf de dag der opeisbaarheid tot de dag der voldoening een rente verschuldigd zijn van 1% per maand van het bedrag waarmee hij in gebreke is gebleven. Voorts verbeurt de koper een boete aan ons van 10% van het totale bedrag van de koopsom.

Incasso
Alle kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van niet tijdig betaalde bedragen komen voor rekening van de koper. Voorts zal in het algemeen de koper in alle gevallen van wanprestaties zijnerzijds gehouden zijn aan ons te vergoeden de door ons gemaakte kosten van rechtskundige bijstand, vervoer en dergelijke.

Klantenservice

Garantie
Paard en Zorg garandeert dat de producten worden geleverd volgens de gestelde bewaarcondities van de fabrikant. In verband met deze bewaarcondities vervalt deze garantie op het moment van levering. Als bij normaal gebruik, volgens de bestemming van het betreffende product, gebreken optreden, worden deze zo mogelijk in overleg met de fabrikant teruggenomen of vervangen. Indien u aanspraak wilt maken op de garantie, dient u ons binnen 3 werkdagen te informeren per e-mail (info@paardenzorg.nl)

Ruilen
Als u een artikel wilt ruilen voor een ander artikel, zullen wij u het nieuwe artikel, zo spoedig mogelijk toesturen. U ontvangt hierbij opnieuw een factuur. Zodra wij het om te ruilen artikel retour hebben ontvangen, sturen wij u hiervan een bevestiging middels een creditnota. Indien u de factuur reeds voldaan heeft, storten wij het bedrag binnen 10 werkdagen na de datum van de creditnota op uw rekening.

Inpakfouten
Ondanks onze zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten mogelijk. Wij verzoeken u om deze direct na bezorging per e-mail (info@paardenzorg.nl ) aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product zo spoedig mogelijk toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met u tevens een afspraak over het afhalen van het foutief toegestuurde product.

Klachten
Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten per e-mail (info@paardenzorg.nl) aan ons kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Consumentenbond. Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het betreffende arrondissement. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Retourservice
Wilt u één of meer van de door u bestelde producten terugsturen, dan is dat mogelijk. In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van leverancier zijn niet toegestaan. Retourzendingen welke niet zijn aanvaard, ontheffen afnemer in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichting. Mocht u een artikel terug willen sturen of willen ruilen, dan kunt u dit kenbaar maken via e-mail (info@paardenzorg.nl ). Wij nemen alleen ongebruikte producten, in de originele verpakking, terug. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht.
Let op: de kosten van de retourzending komen voor uw eigen rekening, behalve in geval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van leverancier. Wij adviseren om dit aangetekend en verzekerd te doen, aangezien ook het risico van transportbeschadiging of vermissing aan uw kant ligt.

Overmacht
Paard en Zorg heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Paard en Zorg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Paard en Zorg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.